Jankov

Tipy na výletNaučné stezkyKontaktSlužby

TIPY NA VÝLET

Odlochovice

Zdejší zámecký park byl založen ve druhé polovině 19. století, jižní část parku pak vznikla při stavebních úpravách zámku v 90. letech 19. století. Součástí parku jsou umělecké a architektonické prvky, z nichž stojí za připomenutí sochařská výzdoba u kašny znázorňující alegorie ročních období.
 
Novorenesanční zámek v Odlochovicích byl zbudován na konci 18. století rodinou Rombaldů, jejíž příslušníci mu v 90. letech 19. století vtiskli jeho dnešní novorenesanční podobu. Součástí zámeckého areálu je také krásná barokní kaple Jana Nepomuckého z roku 1737 se zachovalou bohatou výzdobou
 

Hasičské muzeum v Odlochovicích

Malé hasičské muzeum se nachází vedle budovy bývalé obecní školy na odlochovické návsi. Bylo vybudováno v roce 2009 díky evropské dotaci z programu Leader, který administruje místní akční skupina Posázaví o.p.s.. Originálně řešená budova umožňuje celoroční prohlídku expozice takřka kdykoliv. Vstup do vnitřních prostor muzea je možný po domluvě na obecním úřadu Jankov (tel. 317 833 209, 317 833 291) nebo se členy sboru dobrovolných hasičů. Muzeum bývá "otevřeno" např. při pouti, během různých kulturních událostí nebo při akcích, které pořádá Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice.
 

NAUČNÉ STEZKY

Naučná stezka "Po stopách bitvy u Jankova"

Tato naučná stezka vás seznámí s velkou bitvou evropské historie, v níž se 6. března 1645 utkala císařská vojska generálů Hatzfelda a Götze a švédská armáda gernerála Torstenssona. Bitva skončila porážkou císařských a je dnes považována za nejkrvavější bitvu třicetileté války na našem území. Naučná stezka začíná na náměstí v Jankově a končí v místech pravděpodobné kapitulace generála Hatzfelda na návrší zvaném Habrovka. Celková délka stezky je 1 675m, odpočinout a načerpat informace můžete na 3 zastaveních.
 

Naučná stezka "Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu" 

Další z naučných stezek, které můžete v Jankově navštívit, vás zavede na okraj přírodního parku Džbány-Žebrák, kde se nachází soustava jankovských rybníků s bohatým výskytem chráněné fauny a flóry. Dále se zde seznámíte s jankovským rodákem a významným rybníkářem Josefem Šustou a s historií a proměnami místní kulturní krajiny. Na konci stezky na vás čeká odpočinek v příjemném altánku s výhledem na malebnou rybničnatou krajinu v okolí Jankova v pozadí s vrchy Velkého a Malého Blaníku. Stezka má rovněž 3 zastavení, začíná teké na náměstí v Jankově a její délka je 1 100m.

V roce 2010 byly stezky „Okolo rybníků kvyhlídkovému altánů“ a „Po Vroce 2010 byly stezky „Okolo rybníků k vyhlídkovému altánů“ a „Po stopách bitvy u Jankova“ vzájemně propojeny. Vznikla další zastavení, která vás zavedou také na vzdálenější místa vokolí Jankova, která jsou sbitvou neodmyslitelně spjata. Podíváte se třeba do osady Nosákov, u které padl generál Götz, nebo si prohlédnete bojiště od lesa Hartmany, kde je podle pověsti zakopaný válečný poklad. Svoji procházku začnete a ukončíte na náměstí vJankově. Okruhy si vyberete podle vašeho zájmu a času. Celá stezka má nyní celkem 14 zastavení a vnabídce jsou 2 okružní trasy dlouhé 9 a 14 km. Při jejich výběru se snadno zorientujete na úvodním panelu stezky.
Procházku doporučujeme zakončit návštěvou pamětní místnosti vbudově základní školy (proti kostelu), kde jsou vystaveny historické dokumenty a exponáty související stouto bitvou a jejími dopady na náš kraj. O otevření místnosti můžete požádat na obecním úřadu.
 

Přírodní park Džbány - Žebrák

Přírodní park Džbány - Žebrák byl vyhlášen v roce 1996 a je po něm pojmenovám náš mikroregion. Zaujímá celkovou plochu 53 km2 a rozprostírá se přibližně mezi Voticemi, Jankovem, Líšněm a Tomicemi. Dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688 m) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m).
Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky. Neméně významné jsou soustavy rybníků zejména na Olbramovicku a Jankovsku.
Území je velmi významné díky své rozmanitosti a zachovalosti. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např. orchidej prstnatec májový, bublinatka jižní, suchopýr bahenní, rosnatka okrouhlolistá) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr velký, ledňáček říční, vydra říční, netopýr severní).
Při procházce Kališťskými loukami na vrchol Džbány se naskýtá široký rozhled do kraje, za dobré viditelnosti je možné spatřit např. Kleť, Brdy, vrchol Cukrák u Dobříše či věže Prahy a horu Říp. Na kraji osady Kaliště se nachází mohutný prastarý buk, který je jedním z nejstarších stromů svého druhu ve středních Čechách, a proto je zařazen mezi památné stromy.
K nejcennějším partiím parku patří Kališťské louky na svazích vrchu Džbány, kde vydatné svahové prameniště přechází v mokřadní louky o rozloze cca 40 ha. V roce 1999 zde byl zahájen projekt udržování těchto vzácných biotopů. Zpočátku zde bylo prováděno ruční sečení luk, později se podařilo obnovit pastvu skotu. Díky spolupráci Ochrany fauny ČR a místních soukromých zemědělců tak vznikala postupně ekologická farma Družstvo Džbány, která nyní obhospodařuje pomocí pastvy masného skotu a ovcí 230 ha lučních porostů.
Pastva je extenzivní, regulovaná s ohledem na výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů.

Ekofarma se např. zapojila do agroenviromentálního programu zaměřeného na ochranu vzácného chřástala polního. Součástí dalších ochranářských opatření je také obnova a údržba tůní a malých vodních ploch, prosvětlování porostů jalovců a regulování náletových dřevin.
Nabízíme Vám možnost blíže se seznámit sčinností ekofarmy Družstvo Džbány a rezervací Kališťské louky.


KONTAKT

 

SLUŽBY


Další zajímavosti v nejbližším okolí: Velký BlaníkMalý BlaníkVlašimDžbányLouňovice pod Blaníkem.