Mladovický lom49°42'55.060''N  14°45'55.948''E


Do Mladovic se můžete vydat po žluté turistické značce, která spojuje vlakové zastávky Tožice (trať Benešov -Tábor) a Postupice (trať Benešov – Trhový Štěpánov) a vede kolem přírodní rezervace Podhrázský rybník přes přírodní park Žebrák - Džbány. Lůmek ve skalách u potoka „Mlynářova skála“ sev. od obce, při silnici na Postupice, byl založený původně v aplitické ortorule (velmi světlá, jen s malým množstvím slídy). Lom se nachází na styku středočeského plutonu a moldanubických pararul, tzv. popovického komplexu, tvořeného pokročilými migmatity a ortorulami. Po rozšíření lom obnažuje zejména silně migmatitizované ruly a svory s uzavřeninami erlanů a Si-mramorů. Stromatitický biotitický migmatit je drobně až středně zrnitá hornina tvořená plagioklasem, křemenem, K-živcem a biotitem. Zajímavá mineralogie erlanových čoček, ukázky dobře vyvinutých zvrásněných migmatitů.

Další zajímavosti v nejbližším okolí: Zámek Jemniště, NS Nespery - Buchov, Bílkovický lomChobot.


Kraj  Středočeský
Okres(y)  Benešov
Katastrální území  Mladovice
Mapové listy  13-33, 13-333
Lokalizace  vlevo u silnice Postupice – Mladovice
GPS  N49°42.568'  E14°45.379'
Charakteristika objektu  činný lom
Přístup k lokalitě  dobrý
Oblast  české moldanubikum, kutnohorské krystalinikum
Regionální členění  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku – české moldanubikum; kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie  proterozoikum a paleozoikum
Témata  mineralogie, petrologie, tektonika blanické brázdy
Původ geologických jevů (geneze)  metamorfní (regionální metamorfóza), magmatický, tektonický
Hornina  migmatit, svorová rula, erlan, mramor, aplit
Geologický význam  regionálně-geologický význam (mapování)
Střety zájmů  těžba drceného kameniva
Stav lokality  činný lom v majetku firmy Benešovských silnic (Bes s.r.o.)