Český Brod pivovar - profil chýnovskými vrstvami

Lokalita se nachází nedaleko centra Českého brodu na okraji areálu pivovaru. Stěna profilu, orientovaného k severozápadu až jihozápadu, je dlouhá 400 m a vysoká 5 až 10 m. V profilu dominují červenohnědé jílovce a prachovce, tvořící centimetry až desítky centimetrů mocné vrstvy, Sedimenty patří chýnovským vrstvám českobrodského souvrství. Jemné sedimenty jsou většinou laminované. Pískovcová tělesa jsou zastoupena méně často a většinou se jedná o čočkovité výplně mělkých říčních koryt s ostrou erozní bází. Ve spodních částech obsahují útržky podložních jílovců, erodovaných vodou proudící v mělkých korytech. Proudící voda vytvořila korytovité šikmé a planární šikmé a čeřinové zvrstvení. Sedimentární indikátory proudění vody, například čeřiny ve výplních koryt, ukazují směr proudění a transportu sedimentů od jihozápadu na severovýchod. Pískovce jsou špatně vytříděné se značným obsahem jílovité frakce, hojně obsahují slídy muskovit, sericit a detritický biotit. Několik horizontů karbonátových konkrecí naznačuje vynoření sedimentů z vody a krátkodobé působení půdotvorných procesů. Různé organizmy vytvářely během ukládání sedimentů a při půdotvorných procesech chodbičky a kanálky, které souhrnně označujeme termínem bioturbace sedimentů.

Sedimenty odkryté v profilu zaznamenávají procesy, které probíhaly na kontaktu dvou prostředí. Charakter a stavba uloženin ukazují na vznik v prostředí velkého aluviálního kužele s nízkým sklonem, jenž pravděpodobně přecházel do jezerního prostředí. Písek přinášený řekami hlavně během bleskových povodní, vytvářel na povrchu kužele deskovitá tělesa se zahloubenými mělkými koryty. Jemně laminované jílovce a prachovce se uložily pod hladinou stagnující vody v jezeře. Na několika místech jsou sedimenty porušeny mladšími zlomy směru VSV-ZJZ, jejichž zvlněný průběh může naznačovat mladší pohyby charakteru horizontálních posunů. 

 

Mapa:

 

Fotografie:

Defilé profilu sedimenty blanické brázdy v Českém Brodu u pivovaru, chýnovské vrstvy, stáří spodní perm.

 

Litologie sedimentů a sedimentární textury v profilu v Českém Brodu u pivovaru. Výška profilu 11 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeřinové zvrstvení v pískovcích chýnovských vrstev v profilu v Českém Brodu u pivovaru. Směr proudění zprava doleva – tj. k severovýchodu.

 

 

 

 

 

 

 

Z publikace Jaroslav Kadlec: Blanická brázda, 2017. Tato publikace a tyto webové stránky vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.