Co je to geopark

Co je to národní geopark?

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Vzniká v regionu, jehož geologická stavba umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin, podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark vzniká jako iniciativa místní komunity a může být na její popud podporován odbornými pracovišti.

Do sítě národních geoparků se může přihlásit jakékoliv zajímavé území ČR určitým způsobem spojené s geologickým dědictvím. Známku kvality a označení Národní geopark uděluje MŽP po doporučení Radou národních geoparků. Od roku 2011 je kandidátským národním geoparkem také Kraj blanických rytířů. 
Geoparky se řídí Chartou národních geoparků České republiky.
Více o geoparcích: www.narodnigeoparky.cz.

Co geopark není?

Geopark není další forma zvláště chráněného území, nepřináší obcím ani podnikatelům žádná omezení. Jeho hlavním smyslem je propagace území směrem k turistům, kteří cestují za poznáním.
 

Proč byl vyhlášen národní geopark Kraj blanických rytířů?

 
1.       Vyhlášení národního geoparku je dalším krokem navazujícím na dosavadní aktivity turistického ruchu, které v našem regionu probíhají. Vyhlášení geoparku přispěje ke zviditelnění našeho kraje pro turisty a přinese vyšší návštěvnost.

2.       Máme zde cenné geologické dědictví, které doposud nebylo dostatečně prezentováno ani turistům, ani místním obyvatelům. Kdo z nás si uvědomuje, že žije v geologickém útvaru evropského významu (Blanická brázda)? Poznání historie krajiny, ve které žijeme, nám pomáhá vytvořit si k ní vztah v současnosti a zachovat ji pro budoucnost.

3.       Geopark spojuje zájmy cestovního ruchu, vědy, regionálního rozvoje, ochrany přírody, kulturních památek i vzdělávání.
 

Kdo geopark vyhlašuje?

Činnost geoparku koordinuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, který také zpracoval nominační dokumentaci. Označení Národní geopark udělil ministr MŽP po doporučení Radou národních geoparků v květnu 2014.